ZAMENA

Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen ili korišćen. Rok za zamenu proizvoda je 14 dana od datuma preuzimanja proizvoda od strane kupca.

Ako ste primili pošiljku i nakon otvaranja ustanovili da Vam ne odgovara ili da kupljeni proizvod želite da zamenite za drugi proizvod iste ili veće cenovne kategorije molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila na adresu prodaja@lightingdoo.rs, napišete Vaš broj računa – otpremnice, šifru  proizvoda za koji želite da zamenite prvobitno poručeni proizvod. 

Za realizaciju zamene potrebno je da popunite Obrazac za odustanak od ugovora [preuzmite dokument] i da pošaljete artikal zajedno sa fiskalnim računom na adresu : LIGHTING DOO , Kralja Petra Prvog 127, 34300 Aranđelovac.

U slučaju zamene proizvoda za drugi, prodavac je u obavezi da izvrši zamenu ukoliko taj proizvod postoji na stanju. Ukoliko kupljeni proizvod za koji se traži zamena ne postoji na stanju, prodavac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni. U slučaju nepostojanja mogućnosti zamene prodavac je dužan da kupcu vrati novac, troškove vraćanja snosi kupac.

Po prijemu vraćene robe, izvršićemo proveru artikla da li je poslat u adekvatnom stanju i poslati Vam zamenski artikal sa novom Račun-Otpremnicom.

Zamena je moguća samo u slučaju da nam vratite proizvod/proizvode kao neoštećene i nekorišćene artikle sa originalnim pakovanjem.

Ako vratite nešto van zakonskog roka za zamenu, zadržavamo pravo da ponovo pošaljemo naručenu robu nazad na prvobitnu adresu isporuke.

Troškovi zamene

Troškove zamene robe snosi kupac u oba smera, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

 

PRAVO NA ODUSTAJANJE

Zakon o zaštiti potrošača za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja preofesionalne delatnosti) da odustane od ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi korisnik – kupac. Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu korisnika – kupca.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Obrazac/Izjava o odustanku možete preuzeti ovde.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema Izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Roba se vraća o trošku korisnika, slanjem robe poštom na adresu: Lighting DOO, Kralja Petra Prvog 127, 34300 Aranđelovac.
Kupac je obavezan da proizvod vrati kao nekorišćen, neoštećen i u originalnoj ambalaži, odnosno u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen i u slučaju oštećenja ili neispravnosti proizvoda, kupac će biti obavešten o tome putem emaila. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen, a troškove vraćanja snosi kupac.

Troškove zamene robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

 

REKLAMACIJE

Reklamacije na oštećenja u transportu

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da u prisustvu kurira vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je paket značajno oštećen i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite pozivom na broj 060 50 55 870 ili 060 50 55 970 ili pošaljite mail sa svojim podacima ( ime, prezime, telefon) na adresu reklamacije@lightingdoo.rs i navedite razlog zbog kog ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Reklamacije na pogrešnu vrstu robe

U koliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili  da je oštećena  molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke obavestite pozivom na broj 060 50 55 870 ili 060 50 55 970 ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon ) na adresu reklamacije@lightingdoo.rs  i navedete razlog reklamacije ili zamene proizvoda. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Reklamacije zbog nesaobraznosti robe

Ukoliko isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni popravkom ili zamenom.

Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost kupca, ukoliko je artikal moguće servisirati. Popravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za kupca i uz njegovu saglasnost.Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Kod prodaje polovne robe, Prodavac odgovara za nesaobraznost robe u roku od jedne godine.

Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajucom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

Da bi Kupac ostvario pravo na saobraznost dužan je, pri predaji robe Prodavcu na servis ili proveru, uz neispravan artikal priložiti dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, (po mogućstvu neoštećenu ambalažu), Račun-otpremnicu kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca I original fiskalni račun. LIGHTING DOO će potrošaču izdati reklamacioni list ili elektronskim putem potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Roba koja se šalje na reklamaciju poštom mora biti propisno zapakovana u kartonsku ambalažu. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta na ili sa adrese kupca. Ukoliko je utvrdjeno fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju Prodavac ne odgovara, Prodavac u slučaju povraćaja novca, nije dužan da vrati pun iznos kupoprodajne cene, već će cenu umanjiti za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznosu umanjenja vrednosti robe usled oštećenja. Procenu će vršiti ovlašćena lica Prodavca.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. S toga će potrošač svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnoti potrošača smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogucnosti da udovolji zahtevu potrošača u zakonskom roku.

Ako je reklamacija opravdana zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

  1. Otklanjanje nedostatka na proizvodu (popravku)
  2. Zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod ili
  3. Raskid ugovora

U slučaju raskida ugovora potrošač ima pravo na povraćaj novčanog iznosa na dan kupovine (iznosa navedenog na fiskalnom računu).

Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Prodavac se obavezuje da će svaki proizvod koji je predat na servis a cija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Potrošač ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Potrošač je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje.

Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja usled nepravilnog održavanja, usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom kupca ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, ukoliko je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.Potrošač će sačuvati originalnu ambalažu kupljenog prizvoda i koristiti je pri svakom internom i eksternom transport.

Ukoliko se na proizvodu kupljenom u LIGHTING DOO online prodavnici pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, proizvod možete reklamirati na sledeći način:

Preuzmite reklamacioni list ovde

Slanjem popunjenog reklamacionog lista na email adresu reklamacije@lightingdoo.rs . Prilikom evidentiranja vaše reklamacije, Lighting DOO će potrošaču elektronskim putem potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Proizvod koji želite da reklamirate pošaljite zajedno sa fiskalnim računom na adresu:

Lighting DOO, Kralja Petra I 127, 34300 Aranđelovac.

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Tek kada se pošiljka sa reklamiranom robom vrati, ukoliko je reklamacija odobrena i opravdana, biće Vam odgovoreno u skladu sa Vašim zahtevom za rešenje Reklamacije: popravkom, zamenom za isti proizvod, zamenom za drugi proizvod, povratom novca.

Sve detaljne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 060 50 55 870 i 060 50 55 970.

Vaša korpa

0
image/svg+xml

Vaša korpa je prazna.

Continue Shopping